f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 15/11/2561

     

 

    รับผิดชอบทางหลวงแผ่นดิน จำนวน 34 สายทาง 43 ตอนควบคุมระยะทางจริง 841.047 กิโลเมตร ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 983.159 กิโลเมตร ควบคุมพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี,อำเภอด่านมะขามเตี้ย,อำเภอท่ามะกา,อำเภอท่าม่วง,อำเภอไทรโยค,อำเภอศรีสวัสดิ์,อำเภอทองผาภูมิ,อำเภอสังขละบุรี,โดยส่วนที่เหลืออยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2(อู่ทอง) 

 

การปฏิบัติงานแบ่งงานออกเป็น 3 ฝ่าย

 

1. ฝ่ายปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินงานบำรุงปกติ งานรักษาสภาพทาง ตรวจสอบแนวเขตทางหลวงควบคุมดูแลการรุกล้ำทางหลวง โดยมีหมวดทางหลวงในสังกัด 10 หมวดทางหลวง ได้แก่

          1. หมวดทางหลวงปากแพรก

            ดูแลพื้นที่ 6 สายทาง ระยะทาง 122.354 กิโลเมตร ต่อ 2 ช่องจราจร พื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี

          2. หมวดทางหลวงลาดหญ้า

            ดูแลพื้นที่ 4 สายทาง ระยะทาง 32.780 กิโลเมตร ต่อ 2 ช่องจราจร พื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี

          3. หมวดทางหลวงหนองบัว

            ดูแลพื้นที่ 6 สายทาง ระยะทาง 155.875 กิโลเมตร ต่อ 2 ช่องจราจร พื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี

          4. หมวดทางหลวงด่านมะขามเตี้ย

            ดูแลพื้นที่ 6 สายทาง ระยะทาง 107.902 กิโลเมตร ต่อ 2 ช่องจราจร พื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอเมืองกาญจนบุรี

          5. หมวดทางหลวงท่ามะกา

            ดูแลพื้นที่ 6 สายทาง ระยะทาง 102.019 กิโลเมตร ต่อ 2 ช่องจราจร พื้นที่อำเภอท่ามะกาและอำเภอท่าม่วง

          6. หมวดทางหลวงไทรโยค

            ดูแลพื้นที่ 7 สายทาง ระยะทาง 117.084 กิโลเมตร ต่อ 2 ช่องจราจร พื้นที่อำเภอไทรโยค

          7. หมวดทางหลวงท่าม่วง

            ดูแลพื้นที่ 3 สายทาง ระยะทาง 84.178 กิโลเมตร ต่อ 2 ช่องจราจร พื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยและอำเภอท่าม่วง

          8. หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์

            ดูแลพื้นที่ 1 สายทาง ระยะทาง 77.551 กิโลเมตร ต่อ 2 ช่องจราจร พื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์

          9. หมวดทางหลวงทองผาภูมิ

            ดูแล 2 สายทาง ระยะทาง 91.243 กิโลเมตร ต่อ 2 ช่องจราจร พื้นที่อำเภอไทรโยค และอำเภอทองผาภูมิ

          10. หมวดทางหลวงสังขละบุรี

            ดูแลพื้นที่ 2 สายทาง ระยะทาง 92.173 กิโลเมตร ต่อ 2 ช่องจราจร พื้นที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี

 

2. ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงาน คำนวณราคากลาง เพื่อของบประมาณมาดำเนินการ รวมทั้งดำเนินงานบำรุงปกติ บำรุงตามกำหนดเวลา บำรุงพิเศษและบูรณะ ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัย การจราจรบนทางหลวง บำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเสียหาย ปรับแต่งซ่อมเครื่องจักร ยานพาหนะตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างและบำรุงทาง แบ่งเป็น ๓ หน่วยงานได้แก่

          1. งานวางแผน

          2. งานปรับซ่อม

          3. งานอำนวยความปลอดภัย

 

3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานสารบรรณ งานสารสนเทศ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา

          สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดยมีจุดบริการตั้งอยู่ที่
กม. 28+050 ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ลูกแก - ท่าเรือ เพื่อแนะนำเส้นทางและเป็นจุดพักรถของผู้ใช้เส้นทาง อีกทั้งยังได้มีการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังเพื่อรวบรวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเส้นทางที่รับผิดชอบอีกด้วย

          ด้วยภาระหน้าที่อันสำคัญ แขวงทางหลวงกาญจนบุรีจะมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านการคมนาคมขนส่งตลอดจนอำนวยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง และควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 จากการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศในวันนี้ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี พร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงเพื่อเสริมสร้างความสุขและความพึงพอใจของประชาชน โดยมุ่งเน้นดำเนินงานตามวิสัยทัศน์กรมทางหลวงที่วางไว้ว่า

“ระบบทางหลวงที่สะอาด ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ”

 

 

 


'