f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 10 ก.พ. 2564
ลงวันที่ 11/02/2564

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย
ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 10 ก.พ. 2564 

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง, ต้นไม้ และข้อความพูดว่า "00 ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่10กุมภาพันธ์ 2564 วันที่10 หมวดทางหลวงสังขละบุรี งานขุดลอกทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทองผาภูมิ เจดีย์สามองค์ ที่ กม.231+200 ทกรอย บนทางหลาง ของเรา สานส่วนคลน FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน, พื้นหญ้า และข้อความพูดว่า "m ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 323 ARFRRRTADX หมวดทางหลวงหนองบัว งานตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าน้ำตื้น หนองสามพราน ระหว่าง กม.76+000- กม.82+060 (เป็นแห่งๆ) ทกรอย บนทางหลาง ของเรา สานต่วนทลม FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "TSNN 1110 ทางหลวงปุลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อ.ท่ามะกา อ.บ้านโป่ง 21 4 หมวดทางหลวงท่าม่วง งานพ่นสีข้อความหลักกิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา กลอนโด ระหว่าง กม.4+000-กม.9+500 ทุกรอย บนทางหลาง ของเรา สามด่วนทล FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "00 ทางหลวงปุลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่ 10กุมภาพันธ์ 2564 ดวงเบ ขายยา เปิดทุกวัน ชว์รูมยาทางเช้า น้ำตกไทรโยคใหญ่ หมวดทางหลวงทองผาภูมิ งานเก็บป้ายไม่พึงประสงค์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน แก่งประลอม- ทองผาภูมิ ระหว่าง กม.149+000-ก -กม.185+000 (เป็นแห่งๆ) ทุกรอย ยม บนทางหลาง ของเรา สามด่วนทล FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ ถนน และข้อความพูดว่า "M ทางหลวงปูลอดภัย ขับขี่สบายตา บายตา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 หมวดทางหลวงปากแพรก งานทาสีสะพาน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองเสือ- ท่าน้ำตื้น ที่ กม.66+114 ทุกรอย บนทางหลาง ของเรา สานต่วนทลน FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน, ถนน, พื้นหญ้า และข้อความพูดว่า "0 ทางหลวงปุลอดภัย ขับขี่สบายตา บายตา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 หมวดทางหลวงท่ามะกา งานตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 3453 ตอน ท่าไม้ ตะคร้ำเอน ระหว่าง กม.11+000- กม.11+000=กม.16+000 -กม.1 บนทางหลาง ของเรา สามต่วนคลม FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ ‎ถนน และ‎ข้อความพูดว่า "‎?????? 00 ทางหลวงปูลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ งานทาสีแบริเออร์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน โป่งปัด ศรีสวัสดิ์ ระหว่าง กม.61+750 50-กม.64+350 (เป็นแห่งๆ) ทกรอย บนทางหลาง ของเรา สานต่วนคลน FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)‎"‎‎

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "00 ทางหลวงปูลอดภัย 10 กุมภาพันธ์ 2564 ขับขี่สบายตา วันที่ หมวดทางหลวงด่านมะขามเดี้ย งานบำรุงรักษาหลักนำทาง ทางหลวงหมายเลข 3305 ตอน ท่าน้ำตื้น บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+000 กม.0 กม.39+853 (เป็นแห่งๆ) ทุกรอย ยม บนทางหลาง ของเรา 7586 FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "MOM ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 หมวดทางหลวงไทรโยค งานทาสีหลักกิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองสามพราน แก่งประลอม ระหว่าง กม.82+000 กม.99+000 (เป็นแห่งๆ) ทกรอย บนทางหลาง 8อ0เ5า สานส่วนคล FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า และข้อความพูดว่า "ทางหลวงปลอดภัย 10 กุมภาพันธ์ 2564 ขับขี่สบายตา วันที่ หมวดทางหลวงลาดหญ้า งานตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 3398 ตอน ท่าพะเนียด ทุ่งมะสังข์ ระหว่าง กม.7+300- กม.11+500 ทุกรอย บนทางหลาง ชองเรา FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ถนน และข้อความพูดว่า "11001 00 ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทาอร์ จนบริ งานอำนวยความปลอดภัย งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าน้ำตื้น ที่ กม.81+100 หนองสามพราน ทกรอย ยม บนทางหลาง ชองเรา สานต่วนคลน FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

 

 

#แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

 


'