Close
title
f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปตามประเด็นการตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี พร้อมกับ นายบรรเจิด สาเฉย รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแขวงทางหลวงกาญจนบุรีและ      นายธีระพล จิตระวัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปตามประเด็นการตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี   #แขวงทางหลวง กาญจนบุรี