f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
งานวางแผน
ลงวันที่ 20/11/2561

หน่วยงานวางแผน

 

          - รับผิดชอบการจัดทำแผนงานรายประมาณการ การจัดทำราคากลาง และประมาณราคาวัสดุต่าง ๆ รวมถึงงานบำรุงปกติ, งานบำรุงพิเศษและบูรณะตามที่ได้รับมอบหมาย และช่วยงานฉุกเฉิน

 


'