f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
งานการเงินและบัญชี
ลงวันที่ 20/11/2561

งานการเงินและบัญชี

 

          มีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน( หัวหน้างาน)เป็นหัวหน้าควบคุมงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

                    - งานงบประมาณ ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอของบประมาณ ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของแขวงการทาง

                    - งานบัญชีควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นกรรมการตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจำวันให้ตรงกับยอดคงเหลือในสมุดบัญชีเงินสด และสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

                    - งานการเงิน ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ


'