f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงทั้งหมด
ลงวันที่ 16/11/2561

 

ฝ่ายปฏิบัติการ

 

         

         มีนายช่างโยธาอาวุโส เป็นรองผู้อํานวยการแขวงการทางฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบและ ควบคุมการปฏิบัติงานของหมวดการทาง ได้แก่ งานบํารุงปกติ, งานบํารุงตามกําหนดเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย งานก่อสร้างของสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ, ดูแลรักษาเขตทาง, ที่ดินและทรัพย์สินของกรมทางหลวง โดย จัดแบ่งสายทางให้หมวดทางหลวงรับผิดชอบดูแล จํานวน 10 หมวดทางหลวง ได้แก่ 

1. หมวดทางหลวงปากแพรก            6. หมวดทางหลวงไทรโยค
2. หมวดทางหลวงลาดหญ้า             7. หมวดทางหลวงท่าม่วง
3. หมวดทางหลวงหนองบัว              8. หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
4. หมวดทางหลวงด่านมะขามเตี้ย      9. หมวดทางหลวงทองผาภูมิ
5.หมวดทางหลวงท่ามะกา               10. หมวดทางหลวงสังขละบุรี

 

 

และแต่ละ หมวดทางหลวงมีหน้าที่ที่สําคัญ ได้แก่ 

- ควบคุมการปฏิบัติงานบํารุงปกติ และงานก่อสร้างรักษาสภาพทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวด การทางฯ โดยตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นประจําเพื่อให้ทางอยู่ในสภาพเรียบร้อย สะดวกและ ปลอดภัยต่อการจราจร - ควบคุมดูแลเขตทางหลวง - ตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง

 


'