f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
งานสารสนเทศ
ลงวันที่ 20/11/2561

   งานสารสนเทศ

 

           มีเจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน(หัวหน้างาน)เป็นหัวหน้าควบคุมงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำรายงานเชิงสถิติต่างๆให้ถูกต้องและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

- งานขออนุญาตดำเนินการใดๆในเขตทางหลวง

- การระวังชี้แนวเขตที่ดิน

- รายงานอุบัติเหตุ

- การรับมอบ-ส่งมอบทาง เพื่อก่อสร้าง

- จัดทำแผนรายประมาณการงานบำรุงปกติประจำปี

- ควบคุมการจัดทำทะเบียนที่ดินทั้งในเขตทางและนอกเขตทางหลวง

- งานข้อมูลและรายละเอียดประกอบการบรรยายสรุปในโอกาสต่างๆ

- งานประวัติสายทางของทางหลวงในความควบคุม


'