f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
งานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 20/11/2561

งานพัสดุและสัญญา

Strategic free icon

          มีเจ้าพนักงานพัสดุและสัญญาชำนาญงาน( หัวหน้างาน)เป็นหัวหน้าควบคุมงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

                    - งานจัดการพัสดุ ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อและการจัดจ้างของแขวงทางหลวงให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

                    - งานบัญชีพัสดุ ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและประหยัด พร้อมทั้งจัดทำบัญชีพัสดุ และตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ให้ตรงกับยอดคงคลังในบัญชีพัสดุและในบัตรคุมพัสดุ

                    - งานคลังพัสดุ ควบคุมการจัดทำทะเบียนและการเก็บพัสดุในคลังให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

                    - งานสัญญา ตรวจสอบร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบการพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี และของกรม


'