f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3272 ตอนควบคุม 0100 ตอนทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+986 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/06/2563 กจ.(ส)47/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงโดยการขยายช่องจราจรเพื่อเปิดเป็นจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลูกแก-ท่าเรือ ตอน 3 ระหว่าง กม.18+592 - กทซ32+360 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/05/2563 กจ.(ส)46/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
3 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงทองผาภูมิ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0205 ตอน น้ำตกไทรโยคใหญ่-ท่าขนุน ที่ กม.181+058 RT 08/05/2563 กจ.(ส) 44/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
4 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงท่ามะกา แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานสำนักงานหมวดทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3548 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง ที่ กม.5+820 RT 07/05/2563 กจ.(ส) 21/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
5 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงทองผาภูมิ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนน้ำตกไทรโยคใหญ่-ท่าขนุน ที่ กม.181+058 LT. 08/05/2563 กจ.(ส) 43/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
6 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 367 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ระหว่าง กม.9+235 - กม.11+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 81 ต้น) 14/05/2563 กจ.(ส) 45/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ3-6) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จำนวน 4 หลัง ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่าเรือ-ท่าน้ำตื้น ที่ กม.63+218 RT. 08/05/2563 กจ.(ส) 39/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
8 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (RS-603) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ตอน 2 ระหว่าง กม.31+065 - กม.32+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,920 ม.) 07/05/2563 กจ.(ส) 23/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
9 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (GD-706) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 7 ระหว่าง กม.32+360 - กม.54+240 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2563 กจ.(ส) 33/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (RS-603) ทางหลวงหมายเลย 323 ตอนควบคุม 0202 ตอนท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ตอน 2 ระหว่าง กม.38+533 - กม.39+081 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,096 ม.) 07/05/2563 กจ.(ส) 31/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
11 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่าเรือ-ท่าน้ำตื้น ที่ กม.63+218 RT. 08/05/2563 กจ.(ส) 40/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
12 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 120 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่าเรือ-ท่าน้ำตื้น ที่ กม.63+218 RT. 08/05/2563 กจ.(ส) 41/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
13 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0202 ตอน ท่าเรือ-ท่าน้ำตื้น ที่ กม.63+218 RT. 08/05/2563 กจ.(ส) 42/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
14 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 324 ตอนควบคุม 0100 ตอนกาญจนบุรี - หนองขาว ตอน 2 ระหว่าง กม.4+530 - กม.5+055 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 15 ต้น) 08/05/2563 กจ.(ส) 37/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
15 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9.00 M. ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0101 ตอนแก่งเสี้ยน - ท่าพะเนียด ระหว่าง กม.0+445 - กม.1+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 44 ต้น) 08/05/2563 กจ.(ส) 35/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ