f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-05462-56 จำนวน 1 เครื่อง 21/05/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/05/2563 61,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 20/05/2563 180,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2563 15/05/2563 290,111,013.09 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ 19/05/2563 9,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 19/05/2563 54,272.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19/05/2563 6,032.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 18/05/2563 98,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ที่ กม.35+799 (ด้านขวาทาง) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 13/05/2563 47,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลข 7430-007-00105-61 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 13/05/2563 16,151.65 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลข 7430-007-00104-61 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 13/05/2563 10,766.34 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาทำการซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น ที่ กม.35+799 (ด้านขวาทาง) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง 13/05/2563 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อหลักนำทางชนิดพับงอได้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 40 ต้น 13/05/2563 56,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 70 แกรม จำนวน 50 รีม 13/05/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/05/2563 20,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 290 รายการ