f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 17 ก.พ. 2564
ลงวันที่ 19/02/2564

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย
ปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 17 ก.พ. 2564 

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "e 0 00 ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่17 กุมภาพันธ์ 2564 หมวดทางหลวงสังขละบุรี งานขุดลอกทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทองผาภูมิ -เจดีย์ เจดีย์สามองค์ ระหว่าง กม.218+800- กม.219+100 (ด้านซ้ายทาง) ทกรอย บนทางหลาง ของเรา สานต่วนคล FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "00 ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา บายตา วันที่17 กุมภาพันธ์ 2564 หมวดทางหลวงไทรโยค งานตัดแต่งกิ่งไม้ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองสามพราน- แก่งประลอม ระหว่าง กม.118+350- กม.122+350 (เป็นแห่งๆ) ทกรอย ยม บนทางหลาง อUIS สานต่อนทอม FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ ‎รถจักรยานยนต์, ถนน และ‎ข้อความพูดว่า "‎???????? ทางหลวงปุลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่17 กุมภาพันธ์ 2564 หมวดทางหลวงหนองบัว งานทาสีขอบเกาะกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ท่าน้ำตื้น หนองสามพราน ระหว่าง กม.72+200- กม.73+300 (เป็นแห่งๆ) ทุกรอย บนทางหลาง ของเรา 1586 FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)‎"‎‎

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "ทางหลวงปุลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่17กุมภาพันธ์ วันที่17 2564 M1? หมวดทางหลวงทองผาภูมิ งานตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน แก่งประลอม- ทองผาภูมิ ระหว่าง กม.185+000 กม.190+000 ทกรอย บนทางหลาง ของเรา FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ถนน และข้อความพูดว่า "10 ทางหลวงปูลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ งานทำความสะอาดผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน โป่งปัด ศรีสวัสดิ์ ระหว่าง กม.49+000-กม.51+000 (เป็นแห่งๆ) ทกรอย บม บนทางหลาง ชองเรา สามด่วนคลม FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ ถนน, พื้นหญ้า และข้อความพูดว่า "N 10 00 ทางหลวงปลอดภัย 17 กุมภาพันธ์ 2564 ขับขี่สบายตา วันที่ ? หมวดทางหลวงท่ามะกา งานตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 3453 ตอน ท่าไม้ ตะคร้ำเอน ระหว่าง กม.0+000 ทกรอย บนทางหลาง ของเรา กม.4+912 FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน, ถนน และข้อความพูดว่า "ทางหลวงปลอดภัย 17 กุมภาพันธ์ 2564 ขับขี่สบายตา วันที่ O S42 หมวดทางหลวงปากแพรก งานทำความสะอาดเกาะกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองเสือ ท่าน้ำติ้น น้ำตื้น ระหว่าง กม.50+200 กม.53+200 (เป็นแห่งๆ) ทกรอย บนทางหลาง ชองรว สานต่วนทอม FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "10 ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หมวดทางหลวงด่านมะขามเตี้ย งานปรับระดับคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3085 ตอน ยางเกาะ ศรีมงคล ที่ กม.9+830 ทุกรอย บนทางหลาง ของเรา 1586 FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ถนน และข้อความพูดว่า "ทางหลวงปูลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หมวดทางหลวงท่าม่วง งานทาสีเสาป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา กลอนโด ระหว่าง กม.22+000 กม.34+000 (เป็นแห่งๆ) ทกรอย ยม บนทางหลาง ของเรา FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน, พื้นหญ้า และข้อความพูดว่า "ด0 ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 2???? หมวดทางหลวงลาดหญ้า งานตัดหญ้าสองข้างทาง หญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด -โป่งปัด ระหว่าง กม.5+500- กม.9+700 ทกรอย บนทางหลาง ของเรา สานส่วนทลม FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา วันที่17 กุมภาพันธ์ 2564 งานอำนวยความปลอดภัย งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา- กลอนโด ที่ กม.27+000 ทุกรอย บนทางหลาง ของเรา สามด่วนทล FACEBOOK WEBSITE แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)"

 

 

#แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

 


'