f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 เม.ย. 2564
ลงวันที่ 05/04/2564

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

โดยหมวดทางหลวงในสังกัดและงานอำนวยความปลอดภัย

ปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 2 เม.ย. 2564

#กรมทางหลวง

#สายด่วนกรมทางหลวง1586

#แขวงทางหลวงกาญจนบุรี โทร 034-520-598


'