f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
วันที่ 3 เม.ย. 2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย สร้างค่านิยมและการตระหนักรับรู้การรักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทย
ลงวันที่ 03/04/2567

วันที่ 3 เม.ย. 2567 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย สร้างค่านิยมและการตระหนักรับรู้การรักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทย


'