f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนมกราคม 2564 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS
ลงวันที่ 19/02/2564

อาจเป็นรูปภาพของ ถนน

    กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนมกราคม 2564 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1,718 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 285 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 1,557 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 2,703 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 13 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 7% ผู้เสียชีวิตลดลง 2% บาดเจ็บลดลง 16% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 8% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 68% (1,176 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 12% (214 ครั้ง) หลับใน 5% (79 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 3% (45 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 68% (1,160 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 12% (204 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 8% (141 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 35% (933 คัน) รถยนต์นั่ง 26% (698 คัน) และรถจักรยานยนต์ 22% (595 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 26% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23% และภาคใต้ 15% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 1 โนนปอแดง – ปากดง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 16 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่าจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัย ของท่านและผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย

หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง

อาจเป็นรูปภาพของ ถนน และข้อความพูดว่า "อุบัติเหตุ ข้างหน้า ACCIDENT AHEAD" 


#แขวงทางหลวง กาญจนบุรี

 

 

 


'