f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ร่วมกับ นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) คณะผู้บริหาร หน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง
ลงวันที่ 23/02/2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ร่วมกับ นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) คณะผู้บริหาร หน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการฯ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรยายสรุปประเด็น งานราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี


'