f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่องเตรียมความพร้อมจุดบริการประชาชน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยมี นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี
ลงวันที่ 29/02/2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่องเตรียมความพร้อมจุดบริการประชาชน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงกาญจนบุรี โดยมี นายสุเทพ คงประสาท รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงกาญจนบุรี 

 


'