f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62030017645
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอนช่องสะเดา-ศรีสวัสดิ์ ระหว่าง กม.40+355-กม.117+906 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 277.20 ตร.ม.)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,945,500.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 18/03/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ