f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62030017636
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3085 ตอนควบคุม 0100 ตอนยางเกาะ-ศรีมงคล ระหว่าง กม.0+375 - กม.22+790 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,360 ม.)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 18/03/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ