f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110025901
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอน ท่ามะกา - แสนตอ (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข 3209 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่ามะกา - กลอนโด (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.2+300 - กม.3+390 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,982,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 12/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ