f
title
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
KANCHANABURI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110026048
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3580 ตอนควบคุม 0100 ตอนแสนตอ - เขาช่อง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+185 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (91 ต้น)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,990,300.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 12/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ